වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරිම්දී අපි මුලික වශයෙන් භාවිතා කරන Language එකක් තමයි මේ HTML කියල කියන්න. HTML කියන එකේ තේරුම […]

Continue Reading