ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රධාන වශයෙන් Microsoft සමාගම විසින් නිර්මාණය කරපු විවිධ මෘදුකාංග භාවිතා කරනවා.  අපි භාවිත කරන Operating System එක […]

Continue Reading