ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රධාන වශයෙන් Microsoft සමාගම විසින් නිර්මාණය කරපු විවිධ මෘදුකාංග භාවිතා කරනවා.  අපි භාවිත කරන Operating System එක […]

Continue Reading

බොහෝ දෙනා නොයක් ආකාරයේ ව්‍යාපාර කරගෙන යනවා. මේවගෙ ගනන් හිලව් බලන්න ගියාම තමයි ඉතින් පොඩ්ඩක් කරදර වෙන්නෙ. ඒකට හොදම විසදුම […]

Continue Reading